ÚRADNÁ TABUĽA

Výročná správa obce za rok 2015


Návrh záverečného účtu obce za rok 2015


Oznámenie o strategickom dokumente PPHRSR Kalná nad Hronom

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Zverejnené 05.04.2016


OZNÁMENIE

Dňom vyvesenia 23. 2. 2016 začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy ak nie sú zdôvodnené.

Návrh VZN 1-2016

VZN 1-2016


Oznámenie o strategickom dokumente - PRO obce Dolná Seč

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program rozvoja obce Dolná Seč pre obdobie 2015 - 2024“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia dotknutou obcou podľa § 6 ods.5 zákona na adresu:

Okresný úrad Levice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
934 03 Levice, Dopravná č. 14

Konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente „Programu rozvoja obce Dolná Seč pre obdobie 2016 - 2024“ je možné vykonať na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, Levice v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).

e-mail: Lucia.Gobo@minv.sk tel.: 036/6355916 resp. 036/6355911

Zverejnené 26.02.2016


Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia CLLD „ S nami pre nás“ OZ Tekov – Hont“

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Zverejnené 19.02.2016


 

Informácia začaté správne konanie